160 قرقیزستانی از مسکو به اوش تخلیه شده اند

160 قرقیزستانی از مسکو به اوش تخلیه شده اند

Tainynews دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه قرقیز گفت: 160 شهروند قرقیز ، از جمله کودکان ، در روز 25 ژوئیه از مسکو به اوش حمل و نقل شدند.

با توجه به تعداد محدود صندلی های موجود در کشتی و تعداد زیادی از شهروندان که مایل به بازگشت به قرقیزستان هستند ، لیست مسافران پرواز S7 توسط یک ماموریت خانگی متشکل از نمایندگان جامعه مهاجران قرقیزستان ، پزشکان قرقیزستان کار می کنند. در مسکو و کارمندان سفارت قرقیزستان در روسیه.

در این لیست مسافران عمدتاً زنان در چند هفته اخیر بارداری و زنانی که دارای فرزندان کوچک زیر 2 سال هستند ، همچنین شهروندان دارای بیماریهای جدی و دلایل معتبر برای بازگشت به خانه بر اثر فوت خویشاوندان نزدیک قرار داشتند.

کلیه شهروندانی که وارد شده اند در نقاط دیداری قرار می گیرند.

Author: admin