وزارت بهداشت روشهای استفاده از تجهیزات محافظ شخصی را تغییر داد

وزارت بهداشت روشهای استفاده از تجهیزات محافظ شخصی را تغییر داد

Tainynews – وزارت بهداشت با در نظر گرفتن درخواست های دریافت شده از پزشکان براساس توصیه های سازمان بهداشت جهانی ، رویه های استفاده از تجهیزات محافظ شخصی توسط کارمندان پزشکی را تجدید نظر کرد.

آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت ، گفت: این تغییرات با در نظر گرفتن ویژگی های انتقال عفونت كروناویروس ایجاد شده است.

میزان محافظت از پرسنل پزشکی بسته به خطر انقباض عفونت كروناویروس تعیین شده است.

Author: admin