بانکها تجهیزات ضروری پزشکی با ارزش 10 میلیون سود را به وزارت بهداشت قرقیزستان تحویل دادند

بانکها تجهیزات ضروری پزشکی با ارزش 10 میلیون سود را به وزارت بهداشت قرقیزستان تحویل دادند

Tainynews – ده عضو اتحادیه بانکهای قرقیزستان امروز کمک های بشردوستانه به ارزش 10 میلیون سود را به وزارت بهداشت تحویل دادند …

Author: admin