تاجیکستان تقریباً 500 تن آرد به افغانستان صادر می کند

تاجیکستان تقریباً 500 تن آرد به افغانستان صادر می کند

Tainynews وزیر صنعت و جدیدترین فن آوری ها ، زاروبیدین فیضلولوزودا گفت: – کارخانه های آرد تاجیکستان قادر به تأمین نیاز داخلی آرد هستند.

وی گفت که ظرفیت کارخانه های تولید آرد داخلی امکان تولید آرد را برای نیازهای داخلی و بخشی از آن برای صادرات فراهم می کند.

در نیمه اول سال جاری 374.900 تن آرد تولید شده است که این رقم برای 43.100 تن بیشتر از ژانویه تا ژوئن 2019 است. 466 تن آرد به افغانستان صادر شده است. دانه تولید آرد از روسیه و قزاقستان وارد می شود.

سال گذشته تاجیکستان 710،000 تن آرد تولید کرده است که بخشی از آن به افغانستان صادر شده است.

در نیمه اول امسال نیز تاجیکستان 47 هزار و 500 تن آرد وارد کرده است که این رقم برای 22.600 تن بیشتر از سال گذشته است.

498،000 تن گندم وارد شده است که این رقم برای 49100 تن بیشتر از سال 2019 است.

Author: admin