دیوان عالی کشور حكم اعلام كردن تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر انكار نامعتبر بودن نمایندگان SDPK را تأیید كرد

دیوان عالی کشور حكم اعلام كردن تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر انكار نامعتبر بودن نمایندگان SDPK را تأیید كرد

Tainynews – دیوان عالی کشور حكم دادگاه بدوی اول را صادر كرد كه تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات مبنی بر انكار ثبت نام نمایندگان مجاز حزب SDPK را باطل اعلام كرد …

Author: admin