نخست وزیر بورنوف وزارتخانه های بهداشت و اورژانس را به تجزیه و تحلیل خطرات در صورت پیش بینی موج دوم کرونا ویروس اختصاص داده است

نخست وزیر بورنوف وزارتخانه های بهداشت و اورژانس را به تجزیه و تحلیل خطرات در صورت پیش بینی موج دوم کرونا ویروس اختصاص داده است

Tainynews نخست وزیر نخست وزیر کوباتبک بورنوف در جلسه تیم ملی عملیاتی مهار کروناویروس امروز گفت: وضعیت اپیدمیولوژیک در مناطق باید تحت کنترل جدی باشد.

Author: admin