دامیر مونولدوروف به عنوان معاون استاندار منطقه ایسیک – کول کناره گیری می کند

دامیر مونولدوروف به عنوان معاون استاندار منطقه ایسیک – کول کناره گیری می کند

Tainynews – تورموش گزارش داد – دمیر مونولدوروف استعفا از سمت معاون اول فرماندار منطقه ایسیک – کول را پیشنهاد داده است.

هنوز مشخص نیست که نخست وزیر کوباتبک بورونف استعفا را پذیرفته است یا خیر.

مونولدوروف از دفتر خود خارج شد و از کارمندان در 29 ژوئیه خداحافظی کرد.

Author: admin