نخست وزیر بورنوف خواستار بازدید از خانه ها در مناطق به منظور کشف موارد احتمالی کورو ویروس است

نخست وزیر بورنوف خواستار بازدید از خانه ها در مناطق به منظور کشف موارد احتمالی کورو ویروس است

Tainynews نخست وزیر كوبتبك بورونف نخست وزیر نخست وزیر كوبتبك بورنوف در جلسه امروز تیم ملی سراسر كشور برای مهار كروناویروس گفت: ویزیت های خانگی برای شناسایی موارد كروناویروس در سطح مناسبی انجام نمی شود.

نخست وزیر اظهار داشت ، زندگی شهروندان به کارآمدی هر منطقه و شهرداری روستایی بستگی دارد.

نخست وزیر گفت که والیان ولسوالی ها می توانند کنترل خود را بر اجرای وظایف تعیین شده در میان رشد موارد جدید کروناویروس در برخی مناطق کشور افزایش دهند.

نخست وزیر گفت: “فرمانداران باید در مورد هر بیمار در بیمارستان آگاه باشند. ویزیت های خانگی باید برای شناسایی افراد آلوده انجام شود. این وظیفه توسط تیم عملیاتی سراسر کشور به درستی انجام نمی شود.”

در این جلسه تشکیل ذخیره کارمندان پزشکی در نظر گرفته شد.

نخست وزیر دستور داد تا تلاش های خود را برای ساماندهی دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارمندان پزشکی انجام دهد.

پیشرفت مقدمات پاییز و زمستان آینده از دیگر جنبه ها مورد بحث قرار گرفت.

Author: admin