تأخیر سرشماری جمعیت پیشنهادی در قزاقستان

تأخیر سرشماری جمعیت پیشنهادی در قزاقستان

Tainynews – Tengrinews.kz گزارش داد: وزارت اقتصاد ملی قزاقستان پیشنهاد به تأخیر انداختن سرشماری جمعیت را داده است.

سرشماری مستلزم تماس بین کارمندان استخدام شده و افراد در حین مراجعه به خانه است. وزیر اقتصاد ملی برای جلوگیری از خطرات مربوط به شیوع عفونت کوروی ویروس ، وزیر اقتصاد ملی پیشنهاد کرده است که این سرشماری را تا سال آینده به تعویق بیاندازد.

سرشماری جمعیت از اول تا 30 اکتبر سال 2020 برنامه ریزی شده بود.

وزیر امور خارجه گفت: “نگرانی های اصلی بهداشت و رفاه ذینفعان سرشماری ، کارگران سرشماری و جمعیت است. به همین دلیل این وزارتخانه چنین پیشنهادی را ارائه داده است. این تصمیم در انتظار است.”

Author: admin