کمیسیون مرکزی انتخابات نماینده جدید مجلس را ثبت می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات نماینده جدید مجلس را ثبت می کند

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز تصمیم به تصویب حکم خالی به استالبک مولدالیف ، کاندیدای بعدی در لیست حزب SDPK گرفت.

وی به عنوان نماینده مجلس ثبت شده است.

مولدالیف جایگزین چینیبی تورسونبکوف در پارلمان شد که بر اثر سینه پهلو درگذشت.

Author: admin