در کل موارد COVID-19 در قزاقستان از 89،000 تجاوز می کند

در کل موارد COVID-19 در قزاقستان از 89،000 تجاوز می کند

Tainynews – 1414 مورد جدید COVID-19 تا صبح روز 31 ژوئیه در قزاقستان ثبت شده است ، 627 مورد آنها بدون علامت است.

این موارد در: نور سلطان – 232؛ آلماتی – 218؛ منطقه شرق قزاقستان – 187؛ منطقه کاراگاندا – 101؛ منطقه غرب قزاقستان – 74؛ منطقه پاولودار – 73؛ منطقه آتیرا – 67؛ منطقه کوستانا – 66؛ منطقه آلماتی – 63؛ منطقه شمال قزاقستان – 61؛ منطقه کیزیلوردا – 55؛ منطقه Akmola – 53؛ منطقه جامبیل – 49؛ منطقه مانگیستاو – 39؛ شهر شیمکنت – 30؛ منطقه ترکستان – 29؛ منطقه آکتوب – 17.

تعداد کل پرونده های ثبت شده 89،078 است.

Author: admin