الیچیبک جانتاف به عنوان معاون اول استاندار منطقه ایسیک – کول منصوب شد

الیچیبک جانتاف به عنوان معاون اول استاندار منطقه ایسیک – کول منصوب شد

Tainynews – الچیبک جانتاف به عنوان معاون اول فرماندار منطقه ایسیک – کول منصوب شده است.

دستور مربوطه توسط نخست وزیر كوباتبك بورونف امضا شد.

الشیبک جانتاف قبل از این انتصاب ، پست فرماندار ناحیه تیوپ را عهده دار بود.

وی جایگزین دمیر مونولدورف شد که به عنوان معاون اول فرماندار منطقه ایسیک – کول کنار رفت.

Author: admin