وزیر بهداشت ، عبدیکریموف پس از بهبودی از سینه پهلو ، دوباره به کار خود بازگشت

وزیر بهداشت ، عبدیکریموف پس از بهبودی از سینه پهلو ، دوباره به کار خود بازگشت

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی وزارت بهداشت ، صابیرجان عبدیکریموف وزیر بهداشت پس از مرخصی بیمار به کار خود بازگشت.

سرویس مطبوعاتی گفت: “پس از معالجه در بیمارستان ، وزیر برای یك هفته دیگر در خانه در انزوا ماند. مادامین كاراتائف معاون وزیر بهداشت موقتاً وظایف وزیر را انجام داد. از امروز تا امروز وزیر مانند گذشته كار می كند.”

در تاریخ 10 ژوئیه اعلام شد که صابیرجان عبدیکریموف دچار ذات الریه پنومونی شد.

Author: admin