807.2 میلیون سود جبران خسارت به مدت 5 ماه به کارمندان پزشکی پرداخت شده است

807.2 میلیون سود در مدت 5 ماه به جبران خسارت به کارمندان پزشکی پرداخت شده است

Tainynews مشتبک بایمورزاف ، رئیس دپارتمان وزارت بهداشت ، گفت: – به مدت 5 ماه 807.2 میلیون سود در غرامت و مشوق به کارمندان پزشکی پرداخت شده است.

به ویژه ، در ماه مارس 37.7 میلیون سود در غرامت پرداخت شده است. 111.1 میلیون سود در ماه آوریل؛ 110.1 میلیون سود در ماه مه؛ 118.3 میلیون سود در ماه ژوئن؛ وی گفت که 430 میلیون سود در ماه ژوئیه.

Author: admin