دولت قرقیزستان داروهای اساسی را ذخیره می کند

دولت قرقیزستان داروهای اساسی را ذخیره می کند

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونف گفت: – دولت قرقیز 39 داروی دارایی را ذخیره كرده است.

اکنون این داروها تهیه می شوند. آنها توسط صندوق ذخایر ذخایر مواد نگهداری می شوند.

نخست وزیر گفت: “اگر کمبود دارو در کشور مشاهده شود ، داروها را به بازار عرضه می کنیم.”

Author: admin