قرقیزستان توافق در مورد ساخت مشترک پل در مرز قرقیز و قزاقستان را تصویب كرد

قرقیزستان توافق در مورد ساخت مشترک پل در مرز قرقیز و قزاقستان را تصویب كرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قانون تصویب توافق بین دولت های قرقیزستان و قزاقستان در مورد ساخت یک پل جدید و توانبخشی پل موجود بین نقاط مرزی آک تیلیک و کاراسو را امضا کرده است که در 27 نوامبر 2019 در بیشکک امضا شده است .. .

Author: admin