نخست وزیر – مردم در بیشکک هنجارهای بهداشتی را رعایت نمی کنند

نخست وزیر – مردم در بیشکک هنجارهای بهداشتی را رعایت نمی کنند

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونف گفت: براساس آمار ، اوضاع با تشخیص كروناویروس و بهبودی بهبود یافته است.

وی گفت: “تعداد موارد جدید دو برابر کمتر از بهبودی است. با این حال ، این وضعیت همچنان دشوار است.”

وی گفت: “همه ما دیدیم که در ابتدای قرنطینه همه افراد در بیشکک ماسک می پوشند ، تعداد افرادی که در خیابان ها کم می شوند ، فاصله فیزیکی ایمن را حفظ می کردند. اما اکنون می بینیم که طی هفته گذشته مردم قوانین ایمنی را رعایت نمی کنند. در موارد ممکن است به سنبله منجر شود. “

نخست وزیر از مردم خواست که صبور باشند و به اقدامات بهداشتی احترام بگذارند و از راه دور فاصله بگیرند.

Author: admin