دولت قرقیزستان برای خرید آمبولانس از بلیط های ترافیک پرداخت شده

دولت قرقیزستان برای خرید آمبولانس از بلیط های ترافیک پرداخت شده

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورنوف گفت: – مناطق قرقیزستان با كمبود آمبولانس روبرو هستند.

نخست وزیر نخست وزیر در گفتگو با مطبوعات امروز گفت: 145 میلیون سود جمع آوری شده از بلیط های ترافیکی برای تهیه آمبولانس به همین دلیل هدایت می شود.

نخست وزیر گفت: “حدود 40 وسیله نقلیه برای این مبلغ ممکن است خریداری شود. متخصصان اکنون در حال کار برای انتخاب مارک آمبولانس برای تهیه هستند.”

Author: admin