مرکز رصد سمیتی در پایگاه هوایی سابق گانسی به بیمارستان بیماریهای عفونی تبدیل می شود

مرکز رصد سمیتی در پایگاه هوایی گانسی سابق به بیمارستان بیماریهای عفونی تبدیل می شود

Tainynews – نخست وزیر كوباتبك بورونف نخست وزیر نخست وزیر كوباكبك بورونف در گفتگو با امروز …

Author: admin