قرقیزستان قبل از پایان سال مارک دیجیتال سیگار و الکل را معرفی می کند – نخست وزیر

نخست وزیر قرقیزستان قبل از پایان سال مارک دیجیتال سیگار و الکل را معرفی خواهد کرد

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورنوف گفت: – مارك های دیجیتالی سیگار و الكل قبل از پایان سال 2020 در قرقیزستان معرفی می شود.

Author: admin