برای خرید وسایل محافظ شخصی بیشتر 250 میلیون سود صرف می شود

برای خرید وسایل محافظ شخصی بیشتر 250 میلیون سود صرف می شود

Tainynews النورا بورونباوا ، رئیس صندوق ، امروز در یک جلسه مطبوعاتی اظهار داشت: صندوق بیمه سلامت اجباری ، روزانه تجهیزات و تجهیزات محافظت کننده شخصی را در سازمانهای بهداشتی نظارت می کند.

وی گفت که سازمان های بهداشت و درمان اکنون 311،000 پوشش یکبار مصرف ، 359302 دستگاه تنفس ، 2.5 میلیون ماسک پزشکی دارند.

250 میلیون سود برای خرید تجهیزات محافظ شخصی اختصاص می یابد.

بورونباوا گفت: “این امر به شما امکان می دهد كه وسایل محافظتی را برای كارمندان پزشکی برای یك ماه دیگر تهیه كنید.”

Author: admin