معرفی نسخه الکترونیکی برنامه ریزی شده در بیشکک قبل از پایان سال

معرفی نسخه الکترونیکی برنامه ریزی شده در بیشکک قبل از پایان سال

Tainynews – النورا بورونوبوا ، رئیس صندوق بیمه سلامت اجباری گفت: نسخه های الکترونیکی پزشکی قبل از پایان سال 2020 در بیشکک راه اندازی می شوند.

وی گفت ، صندوق بیمه درمانی ، دیجیتال سازی گام به گام سیستم اطلاعاتی در مورد نسخه های یارانه ای را آغاز کرد تا از سال 2019 به صورت آنلاین حرکت کند.

او گفت که سازمان های بهداشتی و درمانی در مناطق ایسیک-کول و اوش ، اوش از سیستم تجویز الکترونیکی استفاده کرده اند.

وی افزود که این ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اولیه هستند.

Author: admin