قرقیزستان توافق برای توسعه کشاورزی آبیاری در مناطق ایسکول-کل و ناریون را به مبلغ 50.6 میلیون دلار تصویب کرد

قرقیزستان توافق برای توسعه کشاورزی آبیاری در مناطق ایسکول-کل و ناریون را به مبلغ 50.6 میلیون دلار تصویب کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قانون تصویب قرارداد وام را با بانک توسعه اسلامی در زمینه توسعه کشاورزی آبیاری در مناطق ایسیک – کول و نارین امضا کرده و در 9 ژوئن 2020 در بیشکک امضا کرده است …

Author: admin