بازسازی میدان مرکزی منطقه باشی در حال انجام است

بازسازی میدان مرکزی منطقه باشی در حال انجام است

Tainynews نوربک ساتاروف ، فرماندار وزارت دفاع گفت: بازسازی میدان مرکزی ولسوالی آت باشی در حال انجام است.

ولسوالی آت باشی امسال 90 سال از تأسیس خود می گذرد.

90 پروژه برنامه ریزی شده برای تقویت ولسوالی.

یکی از این پروژه ها ، توانبخشی میدان مرکزی منطقه آت باشی است.

Author: admin