4.453 میلیارد سود وام اعطایی در بخش کشاورزی قرقیزستان

4.453 میلیارد سود وام اعطایی در بخش کشاورزی قرقیزستان

Tainynews – وزیر امور خارجه کشاورزی و ملی سازی ارکینبک چودوف امروز در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت: دولت توجه ویژه ای به توسعه بخش کشاورزی دارد.

Author: admin