کنسول افتخاری ، Rotary Club بیشکک 39 دوربین حرارتی و 300 لباس محافظ را به وزارت بهداشت اهدا می کند

کنسول افتخاری ، Rotary Club بیشکک 39 دوربین حرارتی و 300 لباس محافظ را به وزارت بهداشت اهدا می کند

Tainynews – وزارت امور خارجه میزبان مراسم تحویل كمكهای بشردوستانه به وزارت بهداشت …

Author: admin

پاسخی بگذارید