پاسگاههای بهداشتی در اطراف بیشکک حذف شدند

پاسگاههای بهداشتی در اطراف بیشکک حذف شدند

Tainynews – کلیه پاسگاههای بهداشتی در محل ورود و ورودی به بیشکک برداشته شد.

تصمیم مربوط به کمیسیون دفاع مدنی توسط رئیس آن ، عزیز آلیکمکوف ، معاون شهردار بیشکک امضا شد.

پیش از این 12 پاسگاه بهداشتی در اطراف بیشکک مستقر شده بودند. درجه حرارت افراد ورودی به پایتخت در پاسگاه ها مورد آزمایش قرار گرفت.

Author: admin