10 پزشک در 24 ساعت با COVID-19 منعقد می کنند

10 پزشک COVID-19 را در 24 ساعت منعقد می کنند

Tainynews – 10 کارگر پزشکی در 9 آگوست با COVID-19 قرارداد بستند.

این موارد شامل 3 مورد در بیشکک ، 1 مورد در اوش ، 1 مورد در منطقه چوی ، 1 مورد در منطقه جلال آباد ، 2 مورد در منطقه باتکن ، 2 مورد در منطقه اوش بود.

6 کارگر پزشکی در 24 ساعت گذشته در بیمارستان مانده بودند. 38 کارمند پزشکی بهبود یافتند و از انزوا در خانه مرخص شدند.

2948 کارگر پزشکی در کل با کروناویروس منقبض شدند. 2،141 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin