رئیس جمهور جینبکوف وضعیت قانونی اتباع بیگانه متولد قرقیزستان را امضا کرد

رئیس جمهور جینبکوف وضعیت قانونی اتباع بیگانه متولد قرقیزستان را امضا کرد

Tainynews سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد … رئیس جمهور سورونبای جینبکوف اصلاحات در قوانین قانونی وضعیت حقوقی اتباع و امتیازات خارجی متولد قرقیزستان را امضا کرد.

Author: admin