رئیس جمهور جینبکوف از دولت خواستار کنترل قیمت مواد غذایی است

رئیس جمهور جینبکوف از دولت خواستار کنترل قیمت مواد غذایی است

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در دیدار امروز مجازی خود با نخست وزیر کوباتبک بورونف خواستار تجزیه و تحلیل در حال رشد قیمت خوب و حفظ کنترل بر قیمت محصولات اساسی غذایی شد.

رئیس جمهور تأکید کرد که بیش از حد مصنوعی قیمت مواد غذایی غیرقابل قبول است.

وی گفت: دولت باید به حمایت از كشاورزان برای افزایش صادرات محصولات كشاورزی به خارج از كشور ادامه دهد.

رئیس جمهور همچنین خواست که از تحول دیجیتال به ویژه در بخش های گمرکی و مالیاتی جلوگیری نکند.

Author: admin