با وجود بهبود وضعیت اپیدمیولوژیک هنوز زمان استراحت – Jeenbekov

با وجود بهبود وضعیت اپیدمیولوژیک هنوز زمان استراحت – Jeenbekov

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز یک نشست مجازی با نخست وزیر کوباتبک بورونف برای گفتگو درمورد وضعیت اپیدمیولوژیک فعلی و اقدامات بیشتر برای تثبیت آن برگزار کرد …

Author: admin