قرقیزستان داروها و تجهیزات پزشکی را برای 14.6 میلیارد سود در سال 2020 دریافت می کند

قرقیزستان داروها و تجهیزات پزشکی را برای 14.6 میلیارد سود در سال 2020 دریافت می کند

Tainynews نخست وزیر کوباتبک بورنوف گفت: – قرقیزستان در طول 7 ماه سال 2020 داروهای و تجهیزات پزشکی به ارزش 14.6 میلیارد سود دریافت کرد.

برای تأمین تجهیزات بخش مراقبت های ویژه ، صندوق بیمه سلامت اجباری داده شد.

بورنوف گفت: “نباید در توزیع دارو برای بیماران در بخش های مراقبت ویژه مشکلی ایجاد شود.”

Author: admin