3 سازمان غیردولتی دیگر قصد نظارت بر انتخابات پارلمانی در قرقیزستان را دارند

3 سازمان غیردولتی دیگر قصد نظارت بر انتخابات پارلمانی در قرقیزستان را دارند

Tainynews – 3 سازمان غیرانتفاعی به کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کردند که قصد دارند انتخابات پارلمانی تعیین شده برای 4 اکتبر را نظارت کنند.

آنها شامل بنیاد عمومی “حمایت از معلولین زیر” ، بنیاد عمومی “ارائه کمکهای حقوقی به معلولین” ، بنیاد عمومی “کمیته حمایت از حقوق معلولین”. این سازمان های غیردولتی قصد دارند در کمیسیون مرکزی انتخابات ، کمیسیون انتخابات بیشکک ، مراکز رای گیری در بیشکک ، انتخابات و نظارت های لازم را برای آنها نظارت کنند.

کمیسیون مرکزی انتخابات در تاریخ 30 ژوئیه ناظران بنیاد عمومی “علت مشترک” و انجمن Taza Shailoo را برای نظارت بر انتخابات ثبت کرد.

Author: admin