ساخت مرکز تدارکاتی که در ولسوالی Kadamjai در منطقه باتکن برنامه ریزی شده است

ساخت مرکز تدارکاتی که در ولسوالی Kadamjai در منطقه باتکن برنامه ریزی شده است

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز با پروژه احداث مرکز لجستیکی در ولسوالی Kadamjai ، منطقه باتکن آشنا شد …

Author: admin