نخست وزیر بورنوف قول حمایت از ممکن کشاورزان صادر کننده محصولات خود به خارج از کشور را می دهد

نخست وزیر بورنوف وعده حمایت همه جانبه کشاورزان صادر کننده محصولات خود را به خارج از کشور می دهد

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت قرقیز گزارش داد … نخست وزیر كوبتبك بورونف به عنوان بخشی از سفر کاری خود به منطقه چوی ، از مزرعه فلكفی در منطقه ایسیك – عطا بازدید كرد …

Author: admin