ساخت بخش زایمان جدید در اوزن به پایان رسیده است

ساخت بخش زایمان جدید در اوزن به پایان رسیده است

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف امروز با پیشرفت ساخت بخش زایشگاه جدید بیمارستان ولسوالی اوژن آشنا شد.

بخش زایشگاه در سال 1965 ساخته شده است. تعمیر اصلی ساختمان از زمان راه اندازی آن به دلیل کمبود بودجه عمومی انجام نشده است.

مذاکرات با بنیاد خیریه کویت به عنوان صفا برگزار شد و ساخت ساختمان جدید بخش زایشگاه از دسامبر سال 2019 آغاز شد.

پیش بینی می شود بخش زایمان در پاییز سال 2020 راه اندازی شود. این تجهیزات با تجهیزات پیشرفته پزشکی ارائه می شود.

Author: admin