صاحب گوساله با آنتراکس در منطقه کارا-سو جریمه شد

صاحب گوساله با آنتراکس در منطقه کارا-سو جریمه شد

تصویر نماینده

Tainynews – بازرس دولتی ایمنی دامپزشکی و گیاهی گزارش داد: صاحب گوساله در منطقه کارا-سو در منطقه اوش ، منبع آنتراکس ، جریمه شد.

این مرد به دلیل نقض قوانین دامپزشکی به 5 هزار و 500 جریمه جریمه شد.

لاشه گوساله مرده به 4 قسمت تقسیم شد. گوشت بدون مجوز دامپزشکی در بین روستاییان توزیع شد. 288 نفر گوشت را تقسیم کرده و مصرف کردند.

8 نفر با مشکوک به آنتراکس به بیمارستان منتقل شدند. یک بیمار برای آنتراکس (فرم جلدی) مثبت ارزیابی کرد.

روستای توگووز بولاک قفل شد.

وضعیت اپیزوتیک با ثبات گزارش شده است.

Author: admin