بیمارستان بیماریهای عفونی بیشکک فقط بیماران مبتلا به COVID-19 را دریافت می کند

بیمارستان بیماریهای عفونی بیشکک فقط بیماران مبتلا به COVID-19 را دریافت می کند

تصویر نماینده

Tainynews – وزارت بهداشت گفته است که بیمارستان ملی عفونت های بالینی عفونی بیشکک فقط بیماران مبتلا به COVID-19 و ذات الریه را دریافت می کند ، از این طریق با تصحیح معاون وزیر بهداشت ، مادامین کاراتایف ، که پیش از این در یک جلسه توجیهی گفته بود ، امروز این بیمارستان بیماران مبتلا به سرخک ، هپاتیت را دریافت می کند. بیماریهای حاد روده ای …

Author: admin