فناوری شناسایی چهره که برای داوطلبان پست های عمومی قبل از آزمایش رایانه مورد استفاده قرار می گیرد

فناوری شناسایی چهره که برای داوطلبان پست های عمومی قبل از آزمایش رایانه مورد استفاده قرار می گیرد

Tainynews – سرویس ثبت احوال کشور گفت: سیستم تست رایانه ای سرویس کارمندان دولتی از 18 اوت استفاده از فناوری شناسایی چهره را آغاز می کند …

Author: admin