قرقیزستان توافق نامه هایی با کره جنوبی در مورد انتقال محکومین و استرداد مجرمان تصویب کرد

قرقیزستان توافق نامه هایی با کره جنوبی در مورد انتقال محکومین و استرداد مجرمان تصویب کرد

Tainynews به گزارش سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور ، رئیس جمهور سورونبای جینبکوف قوانین تصویب چندین توافق نامه بین قرقیزستان و کره جنوبی را امضا کرد.

بنابراین ، توافق بین قرقیزستان و کره جنوبی در مورد استرداد مجرمان برای پیگرد کیفری و اجرای حكم ، توافق در زمینه یك کمک حقوقی متقابل در امور کیفری ، توافق نامه انتقال محكومین به تصویب رسید.

این توافق نامه ها در 14 نوامبر 2018 به امضا رسید.

مجلس تصویب توافق نامه ها را در تاریخ 25 ژوئن تصویب کرد.

این قوانین از روز انتشار رسمی شروع به کار می کنند.

Author: admin