بانک ملی برای حمایت از اقتصاد ملی بالغ بر 6 میلیارد یورو فراهم می کند

بانک ملی برای حمایت از اقتصاد ملی بالغ بر 6 میلیارد یورو فراهم می کند

Tainynews – تولکونبک عبدیگلوف رئیس بانک ملی گفت: بانک ملی قرقیزستان بیش از 6 میلیارد سود برای حمایت از اقتصاد ملی و بخش واقعی هزینه کرده است …

Author: admin