ایران کمکهای بشردوستانه را به قرقیزستان می فرستد

ایران کمکهای بشردوستانه را به قرقیزستان می فرستد

Tainynews – وزارت امور خارجه گفت: ایران دسته دوم کمک های انسانیتاریا را برای پاسخ Covid-19 به قرقیزستان ارسال کرد.

کمکهای بشردوستانه شامل تجهیزات پزشکی (تهویه ، دماسنج ، پالس اکسیمتر) ، سیستم های تست COVID-19 بود.

وزیر امور خارجه وزارت بهداشت ، کالیسبک شادیخانوف ، سفیر قرقیزستان در ایران عبدورازاکف ، سفیر ایران سعید خرازی در مراسم تحویل رسمی شرکت کردند.

Author: admin