زمین بازی و استراحت کودکان برای حضور بزرگان در روستای گلچا

زمین بازی و استراحت کودکان برای حضور بزرگان در روستای گلچا

Tainynews – زمین بازی و استراحت کودک برای سالمندان در روستای گلچا در حال ساخت است.

این پروژه ها در چارچوب برنامه به مناسبت سال توسعه مناطق ، دیجیتالی سازی کشور و حمایت از کودکان انجام می شود.

زمین بازی و استراحت کودکان در نزدیکی مرکز جامعه پارک خواهد شد.

نیمکت ها و چراغ های خیابانی نصب شده بودند.

حامیان مالی در بهبود زیرساخت ها پشتیبانی می کنند.

Author: admin