12 نفر از کارکنان پزشکی در روز برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

12 نفر از کارکنان پزشکی در روز برای کروناویروس مثبت آزمایش می کنند

Tainynews – 12 تیم پزشکی که 24 ساعت گذشته از نظر COVID-19 مثبت بودند ، آزمایش کردند.

این موارد کشنده شامل 4 مورد در منطقه باتکن ، 3 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در بیشکک ، 1 در اوش ، 1 مورد در منطقه چوی ، 1 مورد در منطقه ایسکک-کول بود.

9 کارمند پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

18 کارگر پزشکی در منزل از بیماری کروناویروس بهبود یافتند.

Author: admin