نماز جمعی پس از 5 ماه استراحت در مساجد ازبکستان دوباره آغاز شد

نماز جمعی پس از 5 ماه استراحت در مساجد ازبکستان دوباره آغاز شد

Tainynews دولت مسلمانان ازبکستان گفت: – مسلمانان پس از معرفی قرنطینه در اولین مساجد در مساجد ازبکستان جمع شدند.

نمازها مسافت اجتماعی را حفظ می کردند ، ماسک می پوشیدند ، دستان آنها ضد عفونی می شد و در ورودی مساجد از تونل های ضد عفونی کننده عبور می کردند.

نماز جمعی پس از 5 ماه استراحت انجام شد.

ازبکستان نماز جمعی ، نماز جمعه را در میان آنها ممنوع کرده است ، از ماه مارس به دلیل همه گیر شدن کروناویروس.

Author: admin