مالزی نوعی ویروس آلوده کننده بیشتر در اروپا مشاهده می کند

مالزی نوعی ویروس آلوده کننده بیشتر در اروپا مشاهده می کند

Tainynews – بلومبرگ گزارش داد – آسیای جنوب شرقی با نوعی از تاج ویروس جدید روبرو است که فیلیپین ، که با بزرگترین شیوع منطقه روبرو است ، در حال بررسی این است که آیا جهش آن را عفونی تر می کند.

این سویه که قبلاً در سایر نقاط جهان دیده می شد و به آن D614G خوانده می شد ، در یک گروه مالزی 45 مورد یافت شد که از طرف کسی که از هند بازگشت و در قرنطینه خانگی 14 روزه خود نقض کرده بود ، شروع شد. فیلیپین این کرایه را بین نمونه های تصادفی Covid-19 در بزرگترین شهر منطقه پایتخت آن تشخیص داد.

معاون امور بهداشتی فیلیپین ، ماریا روزاریو ورژایر گفت: “گفته می شود كه این جهش احتمال انتقال یا عفونت بالاتری دارد ، اما ما هنوز شواهد كافی در اختیار نداریم كه بگوییم این اتفاق خواهد افتاد.”

Author: admin