چین قرقیزستان را به لیست کشورهایی برای تعویق پرداخت خدمات پرداخت بدهی اضافه می کند

چین قرقیزستان را به لیست کشورهایی برای تعویق پرداخت خدمات پرداخت بدهی اضافه می کند

Tainynews – كانیم باكتیگلووا ، سفیر قرقیزستان در چین ، كانیم باكتیگولووا در مصاحبه با AKIpress گفت: – وام های ارائه شده توسط اگزیم بانك چین به قرقیزستان برای پروژه های مهم انرژی و زیرساخت هزینه شده است …

Author: admin