مهد کودک جدیدی که در ماه سپتامبر در باتکن درهای خود را برای بچه ها باز کرد

مهد کودک جدیدی که در ماه سپتامبر در باتکن درهای خود را برای بچه ها باز کرد

Tainynews عبدیلا آگماتبکوف ، رئیس اداره آموزش محلی گفت: ساخت مهد کودک 140 مکان در باتکنن به پایان رسید.

بودجه ساختمانی از بودجه بودجه عمومی تأمین می شد.

مهد کودک در ماه سپتامبر راه اندازی می شود.

ساخت 35 تسهیلات آموزشی امسال در منطقه باتکن به اتمام می رسد. این مقام گفت که ساخت 25 دستگاه دیگر آغاز خواهد شد.

Author: admin