آخرین بیمار 80yo پس از بهبودی از COVID-19 بیمارستان ریلی را ترک کرد

آخرین بیمار 80yo پس از بهبودی از COVID-19 بیمارستان ریلی را ترک کرد

Tainynews ایرینا شاوتسوا ، معاون رئیس بیمارستان گفت: آخرین بیمار پس از بهبودی از COVID-19 از بیمارستان راه آهن خارج شد.

این زن 80 ساله در تاریخ 6 اوت در بیمارستان بستری شد. بیمار به دلیل معالجه پزشکی از ذات الریه مریض شد. وی در 15 آگوست از بیمارستان مرخص شد.

بیمارستان راه آهن هم اکنون مانند گذشته پذیرش بیماران را براساس مراجعه به سازمانهای بهداشت انجام می دهد.

Author: admin