حدود 400 نفر از پزشکان نظامی روسیه به مدت یک ماه مراقبت های پزشکی دریافت کردند

حدود 400 نفر از پزشکان نظامی روسیه به مدت یک ماه مراقبت های پزشکی دریافت کردند

Tainynews – ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان گفت: – جمعی از پزشکان نظامی وزارت دفاع روسیه حدود یک ماه پیش وارد بیشکک شدند.

کارمندان پزشکی نظامی برای کار در بیمارستانهای نظامی بیشکک و اوش به 6 گروه تقسیم شدند.

در این دوره به حدود 400 خدمتکار ، اعضای خانواده و جانبازان کمک های پزشکی ارائه شده است.

پزشکان روسی برای کارهای پزشکی قرقیز در زمینه کنترل اپیدمیولوژیک ، معالجه بیماران مبتلا به کرونا ویروس ، مشاوره ارائه دادند.

Author: admin